thông báo hội nghị người lao động năm 2016


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC

LÂM NGHIỆP TIỀN PHONG

Số:.........TB - CTLNTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Huế, ngày     tháng 12  năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

 V/v Tổ chức Hội nghị người lao động tại Công ty  năm 2016

 

                       Kính gửi:         

                             - Văn phòng Công ty;

                             -  Phụ trách Trung tâm KHKT& SXLN Thiên An ;

-  BCH Đội Hải Cát;

-  BCH Đội Bình Điền.

                                             .

Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động; Công ty phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016.        

               Công ty quyết định triệu tập :

                    HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY – NĂM 2016

Khai mạc: 7 giờ 45 (Thứ sáu  ngày 15 tháng 01 năm 2016).

Địa điểm : Văn phòng Công ty (Xã Thuỷ Bằng – Thị xã Hương Thuỷ - Tỉnh Thừa Thiên  Huế)

Thành phần tham dự:

1- Đối với các Phòng đề nghị sắp xếp công việc để toàn thể CBCNV - LĐ của phòng về dự Hội nghị.

2- Đối với các đội và Trung tâm: Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đề nghị: Trưởng các đơn vị cử  75%  trên tổng số CBCNV – LĐ đơn vị mình về dự Hội nghị

 * CBCNV - LĐ về dự Hội nghị trang phục chỉnh tề, đến đúng thời gian quy định, góp phần cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

 Nåi nháûn:                                                                                                                             GIAÏM ÂÄÚC

- Văn phòng công ty;

-  Trung tâm KHKT & SXLN Thiên An;

-  Đội Hải Cát;

-  Đội Bình Điền;

-  Lưu VT.

Các bài viết khác: