Tài nguyên đất đai và rừng


Diện tích rừng và đất rừng: 5.451,1 ha.
Trong đó:
  • Rừng đặc dụng cảnh quan: 587,4ha;
  • Rừng phòng hộ: 720,0 ha;
  • Rừng sản xuất: 4.143,7 ha.
Rừng: Chủ yếu là rừng trồng, loài cây chính là Thông nhựa và Keo.
 
Các bài viết khác: