Công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021


 

TỔNG HỢP CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

NĂM 2023

STT

Nội dung thông tin công bố

Ghi chú

1

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023  
2 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023  
3 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023  
4 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023  

NĂM 2022

STT

Nội dung thông tin công bố

Ghi chú

1

Báo cáo tài chính năm 2022

 

2

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022

 

3 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022  
4 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022  
5 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022  
6 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022  

TỔNG HỢP CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

NĂM 2021

STT

Nội dung thông tin công bố

Ghi chú

1

Quyết định ban hành quy chế công bố thông tin

 

2

Quyết định phê duyệt điều lệ Công ty (QĐ số 184/QĐ-UBND ngày 14/01/2022)

 

3

Báo cáo mục tiêu tổng quát kế hoạch kinh doanh năm 2022

Biểu 02 PL II

4

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Biểu 03 PL II

5

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021

Biểu 04 PL II

6

Báo cáo thực trạng và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021

Biểu 05 PL II

7

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021

Biểu 06 PL II

8

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

 

9

Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2022, Kế hoạch tài chính năm 2022; phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2021 và Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2022; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 (QĐ số 801/QĐ-UBND ngày 31/3/2022)

 

TỔNG HỢP CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

NĂM 2020

STT

Nội dung thông tin công bố

Ghi chú

1

Quyết định ban hành quy chế công bố thông tin

 

2

Thông tin cơ bản Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền  Phong

 

3

Quyết định phê duyệt điều lệ Công ty (QĐ số 3028/QĐ-UBND ngày 26/12/2018)

 

4

Báo cáo mục tiêu tổng quát kế hoạch kinh doanh năm 2021

Biểu 02 PL II

5

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Biểu 03 PL II

6

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020

Biểu 04 PL II

7

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020

Biểu 06 PL II

8

Báo cáo tài chính năm 2020

 

 

Các bài viết khác: