Rừng giống thông caribaea tại Nguyệt Biều (1)
Update: 18/10/2014
IMG_0563