Nhà nuôi cấy mô Thiên An (3)
Update: 03/02/2015
IMG_2592
IMG_2363
IMG_2364