Kê hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


 

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

CHI BỘ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV LÂM NGHIỆP TIỀN PHONG

*

Số:        - KH/CB

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    

 

Hương Thủy, ngày    tháng 9  năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị  (Khóa XII)

về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

           ...............................

 

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TW ngày 12 tháng 9  năm 2016 của Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Công ty TNHH Nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của chi bộ, công ty và công đoàn, trước hết là của người đứng đầu, của đảng viên, CBCNV – LĐ và đoàn viên công đoàn.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ đảng viên, CBCNV - LĐ đủ năng lực, phẩm chất, thực hiện tổt nhiệm vụ được giao; khắc phục những hạn chế, xây dựng đội ngũ CBCNV – LĐ công ty tận tuỵ, trung thực; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần xây dựng công ty vững mạnh, phát triển.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đảng viên, CBCNV – LĐ học tập và làm theo.

- Mỗi cán bộ, đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

 

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN THỰC HIỆN

1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập các chuyên đề hằng năm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thị ủy.

- Cấp ủy và lãnh đạo công ty chủ động đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; giao ban trực báo của công ty; nội dung sát hợp, thiết thực với công ty, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

- Đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng các bộ phận, chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc công ty xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Căn cứ Kế hoạch và Hướng dẫn trong năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy cấp trên Chi bộ, công ty và công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động trong thực hiện nghị quyết và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tăng cường công tác phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.

- Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội..

3. Công tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 12-KH/TW ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Ban thường vụ Thị ủy Hương Thủy.

- Tổ chức sơ kết biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo hướng dẫn.

- Quý IV hằng năm, chi bộ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện năm trước, xây dựng kế hoạch của năm sau.

4. Nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; Chăm lo đời sống cho CBCNV – LĐ, có kế hoạch đi cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCNV – LĐ, giải quyết những bức xúc chính đáng, xây dựng hình ảnh người đứng đầu tận tụy, liêm khiết, hết lòng phục vụ.

- Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác Hồ, các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo.

- Đổi mới phong cách, tác phong làm việc; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong công ty là do BCH chi bộ công ty, trực tiếp là đồng chí Bí thư chi, giám đốc chỉ đạo.

2. Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch này của Ban Thường vụ Thị ủy thị xã, chi ủy chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại công ty và các đơn vị trực thuộc.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, cấp ủy đề nghị trưởng các bộ phận trực thuộc công ty quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này đến từng CBCNV – LĐ. 

 

Nơi nhận:                                                                                                        TM. CHI BỘ                                                                                          - BTV Thị ủy Hương Thủy;                                                                                      BÍ THƯ               

- BTG Thị ủy;

- Lưu CB.                                                                   

 

 

 

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

CHI BỘ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV LÂM NGHIỆP TIỀN PHONG

*

Số:        - QĐ/CB

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    

 

 

 

Hương Thủy, ngày    tháng 9  năm 2016

 

QUY ĐỊNH
Về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh

trong CBCNV – LĐ Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

.........................

1. Xây dựng ý thức tự giác học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chủ động nghiên cứu để nắm vững và nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nội quy, quy chế, quy định hiện hành của công ty.

2. Xây dựng phương pháp làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, đoàn kết nội bộ, tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ trong công ty và các bộ phận trực thuộc khác. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, chịu khó học tập, nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong thực tiễn, tìm hiểu và ứng dụng khoa học công nghệ, kiến thức mới vào công việc. Đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ ở nơi cư trú, nâng cao ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình.

3. Xây dựng và tích cực tham gia đổi mới, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động khác của công ty. Thực hiện giải quyết công việc đúng chủ trương, chính sách, đúng pháp luật, đúng thời gian và có hiệu quả cao nhất.

4. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở; luôn có thái độ khiêm tốn, hoà nhã, trung thực; luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của quần chúng, gương mẫu trong lời nói và hành động, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

5. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển bền vững hình ảnh tốt đẹp và thương hiệu của công ty; tích cực, chủ động trong hội nhập khu vực và quốc tế.

6. Chống thoái hoá, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chây ỳ trong công việc, trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ; bè phái, cục bộ, bản vị.

7. Chống lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để mưu lợi cá nhân; cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây khó khăn phiền hà đối với tổ chức, cá nhân, khách hàng trong khi giải quyết công việc, vi phạm các chế độ quy định của công ty hoặc bao che các hành vi sai trái, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của công ty.

8. Chống xa hoa, lãng phí đi đôi với triệt để thực hành tiết kiệm ở tất cả các lĩnh vực hoạt động. Chống phát ngôn, đưa tin sai lệch, không trung thực, không đúng lúc, đúng chỗ, gây thiệt hại cho tập thể, đơn vị, gây mất đoàn kết nội bộ; kiên quyết chống lại các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục và các tệ nạn xã hội.

Nơi nhận:                                                                                                        TM. CHI BỘ                                                                                          - BTV Thị ủy Hương Thủy;                                                                                      BÍ THƯ               

- BTG Thị ủy;

- Các đơn vị trực thuôc công ty;                                                                

- Lưu CB.

Các bài viết khác: