thông báo về tổng kết năm các đơn vị trực thuộc


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV

LÂM NGHIỆP TIỀN PHONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TB-LNTP

                          Huế, ngày 25  tháng 12  năm 2015

                                

 

THÔNG BÁO

V/v nội dung chương trình tổng kết năm 2015

 

Kính gửi:

                             - Văn phòng Công ty;

                             -  Phụ trách Trung tâm KHKT& SXLN Thiên An ;

-  BCH Đội Hải Cát;

-  BCH Đội Bình Điền.

 

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2015 và dề ra phương hướng năm 2016. Đồng thời, đề chuẩn bị tốt cho Hội nghị người lao động  tổ chức trong ngày 15 tháng 1 năm 2016; Công ty thông báo nội dung chương trình tổ chức tổng kết năm các đơn vị thuộc công ty như sau:.

I. Nội dung:

1. Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng năm 2016.

2. Báo cáo tổng kết công đoàn bộ phận năm 2015 và phương hương nhiệm vụ năm 2016.

3. Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2015 (lập danh sách CBCNV – LĐ đơn vị mình được bình xét gửi về phòng Tổ chức – Hành chính để tổng hợp)

II. Thời gian tổ chức: Trước ngày 31/12/2015

Nhận được thông báo này, yêu cầu trưởng các bộ phận bố trí thời gian hợp lý, tổ chức thực hiện tốt những nội dung đề ra.

           

Nåi nháûn:                                                                                                                              GIAÏM ÂÄÚC

- Văn phòng công ty;

-  Trung tâm KHKT & SXLN Thiên An;

-  Đội Hải Cát;

-  Đội Bình Điền;

-  Lưu VT.

Các bài viết khác: