Tài nguyên đất đai và rừng


THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 
(PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG NĂM 2021)
 

TT

LOẠI ĐẤT

Hiện trạng sử dụng đất

(ha)

Ghi chú

1

Đất nông nghiệp

4.793,7

 

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

 

 

1.2

Đất lâm nghiệp

4.793,7

 

1.2.1

Đất rừng sản xuất

2.815,3

 

1.1.2

Đất rừng phòng hộ

1.454,6

 

1.1.3

Đất rừng đặc dụng

524,0

 

2

Đất phi nông nghiệp

5,9

 

2.1

Đất ở

 

 

2.2

Đất chuyên dùng

5,9

 

2.2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

0,40

 

2.2.2

Đất phi nông nghiệp khác

0,68

 

2.2.3

Đất có mặt nước chuyên dùng

4,78

 

 

Tổng diện tích đất quản lý

4.799,6

 

 

Các bài viết khác: