Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024


Thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Quyết định số 46/QĐ-CTLNTP ngày 01/03/2023 của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong về ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Sáng ngày 13/01/2024, Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong phối hợp Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024 nhằm tổng kết, đánh giá, công khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn, chia sẻ, trao đổi thông tin và thực hiện các quyền dân chủ của người lao động, người sử dụng lao động trong Công ty.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Tôn Thất Ái Tín, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty; có đồng chí Hồ Viết Quý, Kiểm soát viên Công ty và 75 đại biểu là các đồng chí trong Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị và CNV-LĐ Công ty.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện chính sách, hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể,… năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2023 và Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tôn Thất Ái Tín, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty; ý kiến phát biểu của đồng chí Hồ Viết Quý, Kiểm soát viên Công ty; các ý kiến trao đổi, thảo luận của đại biểu tham dự; Hội nghị đã thảo luận với tinh thần nghiêm túc và ý thức trách nhiệm cao, đã tập trung trí tuệ, dân chủ và nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Dịp này, Công ty khen thưởng, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đối với 06 cá nhân và khen thưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với 15 cá nhân.

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2024; Công ty, Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể CNV-LĐ, kêu gọi toàn thể người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2024./.

                                                                                                                                                            NT.

 

Các tin khác: