Trung tâm KHKT Thiên An

Địa chỉ: Phường Thủy Xuân – Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.6282102
Email: thienan@lamnghieptienphong.com.vn

  • Vườn nhân: 3.000 m2
  • Diện tích nhà giâm hom: 1.200m2
  • Vườn nuôi dưỡng: 5.500m2
Cán bộ kỹ thuật phụ trách trực tiếp: 10 kỹ sư lâm nghiệp
Công nhân Nhà nuôi cấy mô: 12 người
Công nhân SX vườn ươm: 11
Công nhân Bảo vệ rừng: 9 người 
Các bài viết khác: