Phòng Tổ chức – Hành chính

Điện thoại: 0234 3865905
Email: tchc@lamnghieptienphong.com.vn

1. Biên chế của Phòng TC - HC gồm:  01 Trưởng phòng, 01 nhân viên hành chính, văn thư, 2 lái xe và 01 bảo vệ văn phòng công ty.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng TC- HC

a. Công tác tổ chức

+ Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng mô hình tổ chức của Công ty và các đơn vị trực thuộc một cách khoa học và hiệu quả;

+ Nghiên cứu xây dựng các quy trình, quy chế theo sự phân công của Giám đốc;

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bố trí sử dụng lao động theo phân công của Giám đốc;

+ Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động; giải quyết các công việc có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong Công ty theo đúng chế độ chính sách của Nhà Nước và quy định của Công ty;

+ Soạn thảo, trình Giám đốc ký hợp đồng với người lao động và theo dõi, quản lý tình hình thực hiện hợp đồng lao động;

+ Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế của các phòng, đội và CBCNV - LĐ trong Công ty, kiến nghị Giám đốc áp dụng các biện pháp khen thưởng, kỷ luật nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người lao động;

+ Phối hợp với các phòng, BCH đội để giám sát, đánh giá chất lượng công việc của CBCNV - LĐ hàng tháng, quý, năm để làm cơ sở tính lương, thưởng và đánh giá năng lực người lao động;

+ Thay mặt Công ty làm việc với các cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền và báo cáo công việc để Giám đốc giải quyết.

b. Công tác hành chính, tổng hợp

+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Công ty;

+ Soạn thảo, trình duyệt, ban hành, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc báo cáo việc thực hiện các văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng;

+ Cung cấp các tài liệu cho các phòng đội liên quan phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh theo đề xuất được duyệt;

+  Lập kế hoạch dự trù mua sắm và quản lý trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm trình Giám đốc duyệt và thực hiện việc mua sắm theo kế hoạch đã được duyệt;

+ Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác hội họp, tiếp khách;

+ Quan tâm đến đời sống cho CBCNV - LĐ, thăm hỏi trong các dịp lễ tết, hiếu hỉ, đảm bảo thực hiện chế độ trong các ngày này theo quy định của pháp luật và Công ty;

+ Điều động phương tiện vận chuyển, đi lại phục vụ theo yêu cầu công tác theo quy định;

+ Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, tham gia xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ, lụt bão và an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện lệnh Nghĩa vụ quân sự và các chính sách xã hội tại địa phương nơi đơn vị đăng ký hoạt động;

+ Quản lý và phân công lịch trực các ngày lễ và PCCCR;

+ Tổng hợp yêu cầu, kiến nghị của phòng, đội trình Giám đốc và phòng liên quan giải quyết.

c. Quyền hạn của Phòng TC – HC

+ Được quyền tham mưu, đề xuất với Giám đốc những vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của Công ty và Luật lao động;

+ Đề nghị các phòng chuyên môn và BCH các đội phối hợp thực hiện tốt công việc theo chức năng nhiệm vụ;

+ Yêu cầu các phòng chuyên môn và BCH các đội cung cấp số liệu phục vụ công tác liên quan đến công tác tổ chức hành chính tổng hợp của Công ty;

+ Có quyền đề xuất với lãnh đạo công ty việc điều động các phòng, BCH đội hỗ trợ cùng giải quyết công việc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của công ty;

+ Đề nghị với Giám đốc về công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng lương, nâng bậc, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lao động theo luật hiện hành và quy chế của Công ty.

.

Các bài viết khác: