Trung tâm KHKT Thiên An
Địa chỉ: Phường Thủy Xuân – Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.6282102
Email: thienan@lamnghieptienphong.com.vn

Đội sản xuất Hải Cát
Địa chỉ: Hương Thọ - Hương Trà – Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: 0234.6550909.
Email: haicat@lamnghieptienphong.com.vn

Đội sản xuất Bình Điền
Địa chỉ: Bình Điền - Hương Trà – Thừa Thiên Huế.
Điện thoại : 0234 3550.236.
Email: binhdien@lamnghieptienphong.com.vn

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật - BVR
Điện thoại: 0234.6282103
Email: khkt_bvr@lamnghieptienphong.com.vn

Phòng Tổ chức – Hành chính
Điện thoại: 0234 3865905
Email: tchc@lamnghieptienphong.com.vn

Phòng Tài chính – Kế toán
Điện thoại: 0234.6282101
Email: tckt@lamnghieptienphong.com.vn