Công bố thông tin theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP


TỔNG HỢP PHỤ LỤC CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2015

Stt

Nội dung phụ lục

Ghi chú

1

 Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin

PL01

2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020

PL03

3

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

PL04

4

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất

PL05

5

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015

PL06

6

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2016

PL07

7

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2015

PL08

8

Báo cáo tài chính năm 2015

PL09

9

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng
Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

PL10

 
 

 

TỔNG HỢP PHỤ LỤC CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2016

Stt

Nội dung phụ lục

Ghi chú

1

 Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin

PL01

2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020

PL03

3

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

PL04

4

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất

PL05

5

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016

PL06

6

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2017

PL07

7

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2016

PL08

8

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

PL09

9

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng
Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

PL10

 
 
 

TỔNG HỢP PHỤ LỤC CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2017

Stt

Nội dung phụ lục

Ghi chú

1

Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin

PL01

2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020

PL03

3

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

PL04

4

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất

PL05

5

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017

PL06

6

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2017

PL07

7

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2017

PL08

8

Báo cáo tài chính năm 2017

PL09

9

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng
Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

PL10

 
 
 

TỔNG HỢP PHỤ LỤC CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2018

 

Stt

Nội dung phụ lục

Ghi chú

1

Thông báo người đại diện pháp luật thực hiện công bố thông tin

PL01

2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020

PL03

3

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

PL04

4

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất

PL05

5

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018

PL06

6

Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018

PL07

7

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của công ty năm 2018

PL08

8

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2018

PL09

9

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

PL10

 
 
 

TỔNG HỢP PHỤ LỤC CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2019

 

Stt

Nội dung phụ lục

Ghi chú

1

Thông báo người đại diện pháp luật thực hiện công bố thông tin

PL01

2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020

PL03

3

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

PL04

4

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất

PL05

5

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019

PL06

6

Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

PL07

7

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của công ty năm 2019

PL08

8

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

PL09

9

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

PL10

 
 
 
 
 
 

TỔNG HỢP PHỤ LỤC CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2020

 

Stt

Nội dung phụ lục

Ghi chú

1

Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin

PL01

2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025

PL03

3

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

PL04

4

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

PL05

5

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020

PL06

6

Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2020

PL07

7

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2020

PL08

8

Báo cáo tài chính năm 2020

PL09

9

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

PL10

 
 
 
Các bài viết khác: