Hỗ trợ kỹ thuật và cây giống keo lai nuôi cấy mô cho các hộ gia đình trồng rừng gỗ lớn và sản xuất cây giống


     Hỗ trợ kỹ thuật và cây giống keo lai cho các hộ trồng rừng gỗ lớn và sản xuất cây giống.

     Trong những năm gần đây, cây keo lai đã trở thành loại cây lâm nghiệp chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế góp phần cải thiện cuộc sống cho người nông dân.

     Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, Công ty còn chú trọng đến các hoạt động xã hội, vì lợi ích cộng đồng.

     Trong tháng 2/2017, Công ty đã triển khai tổ chức tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ cây giống keo lai nuôi cấy mô cho 02 nhóm đối tượng (hộ dân trồng rừng gỗ lớn và hộ dân sản xuất cây giống) trên địa bàn huyện Phú Lộc và huyện A Lưới. Sau các đợt tập huấn kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn và kỹ thuật sản xuất cây giống cải tiến, Công ty đã hỗ trợ đến 15 hộ dân tham gia tổng số cây giống là 12.500 cây keo lai mô để thực hiện các mô hình. 

Các tin khác: